Over het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

Het CBD is de koepelorganisatie van de Nederlandse drogisterijen. In dit centraal instituut zijn alle bedrijfstaksegmenten vertegenwoordigd, namelijk het grootwinkelbedrijf (drogisterijketens), de zelfstandige drogisten en supermarkten met een drogisterijafdeling.

Het CBD behartigt de belangen van de Nederlandse drogisterijen en staat hen met raad en daad bij. Het CBD fungeert ook in het algemeen als vraagbaak. Iedereen kan er terecht voor informatie over de branche, zowel voor gegevens over het vak, over zelfzorg en over ondernemen als voor sociaal-economische informatie.

Bestuur van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

Het bestuur van het CBD bestaat uit vertegenwoordigers van de drogisterijbedrijven en -organisaties. Het bestaat uit voorzitter Ed van de Weerd (Kruidvat), Jurgen Aarts (KNDB), Roland van den Berg (Trekpleister), Ruud van Munster (NDS) Boudewijn van Nieuwenhuijzen (Etos) en Gerben Boogaard (DA).

Collectieve belangenbehartiging

Het CBD streeft met een actief PR/PA-beleid naar meer bekendheid en waardering voor de standpunten van de drogisterijbranche. Het CBD neemt deel in diverse organisaties en samenwerkingsverbanden en overlegt waar mogelijk met politiek, overheid, brancheorganisaties en intermediaire organisaties. Het gaat om vele en diverse onderwerpen die de drogisterijen raken: geneesmiddelenverkoop, opleiding, winkelcriminaliteit, elektronisch zakendoen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, etcetera.

Kwaliteitsbewaking door certificering

Sinds 1997 werkt de branche via een gecertificeerd kwaliteitssysteem aan de kwaliteitszorg van de verkoop van en voorlichting over zelfzorggeneesmiddelen in drogisterijen. Met het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg geeft de drogisterijsector invulling aan de wettelijke verplichting om verantwoorde zorg te leveren. Belangrijke elementen van die verantwoorde zorg zijn een goed toezicht op de geneesmiddelenverkoop en de verplichting om advies te geven over zelfzorg en zelfzorggeneesmiddelen. Voor de uitvoering is binnen het CBD het PCO Certificerend Orgaan verantwoordelijk.

Organisatiestructuur van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven

Het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven is in januari 2002 opgericht. De organisatie is het resultaat van een bundeling van krachten van diverse organisaties die individueel actief waren in de drogisterijbranche.

De achterban van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven omvat vrijwel alle drogisterijen, die via het bestuur in het CBD vertegenwoordigd zijn. Het CBD team bestaat uit 13 personen.

Deskundigheidsbevordering

Het CBD streeft naar continue verbetering van de voorlichting over zelfzorggeneesmiddelen in drogisterijen. Scholing vormt hiervoor vanzelfsprekend de basis. Een kwalificatiestructuur van 3 niveaus (verkoper in de drogisterij, assistent-drogist en drogist) waarborgt de deskundigheid in de drogisterij op alle niveaus. De kennis van de drogist en assistent-drogist blijft op peil via de – voor medewerkers in gecertificeerde drogisterijen verplichte – nascholing.

Het CBD stimuleert scholing in de branche en geeft informatie over opleidingen. Daarnaast vraagt het CBD ESF-subsidies aan als extra stimulans voor de bedrijven en ontwikkelt het basismateriaal voor de vakopleidingen en nascholingen. Tot slot beoordeelt het CBD de kwaliteit van de opleidingsinstituten door de verlening van de officiële branche erkenning van opleidingsinstituten.

Informatievoorziening

Het CBD fungeert als vraagbaak en als kennis- en informatiecentrum voor de branche en daarbuiten. Onder deze laatste noemer vallen tal van activiteiten die bijdragen aan vergroting van de vakkennis van de drogisterijmedewerkers. Ook houdt het CBD de branche op de hoogte van bijvoorbeeld relevante wet- en regelgeving.

Voor de consument biedt het CBD informatie over de drogisterijbranche en het werken in de drogisterij. Daarnaast organiseert het CBD branchebrede voorlichtingscampagnes over zelfzorgthema’s in samenwerking met gezondheidsorganisaties of patiëntenverenigingen.

Sociaal-economisch beleid

Het CBD behartigt de sociaal economische belangen op brancheniveau. Zo is het CBD betrokken bij het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) met de vakbonden FNV en CNV. Bestuursleden van het CBD onderhandelen namens de branche met FNV/CNV over de collectieve arbeidsovereenkomst. Het bureau van het CBD verricht de noodzakelijke werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van de cao.

Verder spitst de sociaal economische belangenbehartiging zich toe op zaken als bestrijding van winkelcriminaliteit en samenwerking in grote projecten zoals het Platform Elektronisch Zakendoen. Het CBD neemt hiervoor deel aan diverse organisaties en samenwerkingsverbanden.